Algemene voorwaarden

Artikel 1
De opdrachtgever draagt zorg voor alle noodzakelijke vergunningen.

Artikel 2
De stroomvoorziening dient te bestaan uit één schone 16A krachtstroom groep, of 2 aparte 220 groepen. Deze mogen maximaal 15 meter van de installatie verwijderd zijn.

Artikel 3
Tijdens de show heeft Party Paradise toestemming voor het maken van reclame.

Artikel 4
De opdrachtgever verstrekt de medewerkers van Party Paradise voldoende consumpties tijdens de show, en tijdens de op- en afbouw.

Artikel 5
Bij schade veroorzaakt door publiek of personeel aan de eigendommen van Party Paradise zal dit op basis van de nieuwwaarde van de beschadigde eigendommen voor rekening van de opdrachtgever komen.

Artikel 6
Indien het publiek een dermate dreigende houding aanneemt, dat gevreesd mag worden voor vernieling van apparatuur en of beschadiging van lijf en leden, is Party Paradise gerechtigd onmiddellijk te stoppen met de show, de opdrachtgever is dan nog steeds verplicht tot betaling van het volledig overeengekomen bedrag aan Party Paradise.

Artikel 7
Indien de show niet kan worden uitgevoerd als gevolg van overmacht, zal de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden zijn, zonder dat de partijen van elkaar enige schadevergoeding kunnen eisen. Het niet verstrekken van een eventuele vergunning wordt uitdrukkelijk niet als overmacht aangemerkt. In zo'n geval zal de opdrachtgever Party Paradise het volledige bedrag moeten betalen.

Artikel 8
Het door de opdrachtgever aan Party Paradise verschuldigde bedrag dient op de avond van het optreden contant betaald te worden.

Artikel 9
De kosten, te heffen door het bureau voor muziek- en auteursrechten (BUMA) te Amsterdam, komen voor rekening van de opdrachtgever.

Atikel 10
Annulering is mogelijk, mits hiervoor een periode van 21 dagen in acht wordt genomen. Na de eenentwintigste dag voor het optreden wordt tot de zevende dag 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht. Na de zevende dag tot en met de dag van het optreden zal er 75% in rekening worden gebracht.

Artikel 11
Party Paradise heeft op elk moment gedurende het optreden, het recht foto's te maken en deze te publiceren op haar website.

Home